Да опознаем заедно многообразието - но как?

Въведение

Радваме се, че нашето предложение Ви е заинтересувало. С помощта на това ръководство и допълнителните материали искаме да Ви предложим концепция за насочено към многообразието образование, което едновременно с това и забавлява.

Разработените в рамките на проекта материали се състоят от:

 • ръководство, осигуряващо теоретични и съобразени с времето основи по следните възлови теми
  • културно, етническо и религиозно многообразие
  • полово и сексуално многообразие
  • социално многообразие
  • дигитално измерение
 • многобройни методи към изброените теми
 • материали и модели за тренинг на компетенциите

образуват заедно основата за дидактично подготвена и изпробвана концепция. Вие, в качеството си на педагогически специалисти и работещи в областта на социалните дейности, трябва да сте в състояние да провеждате самостоятелно насочен към многообразието тренинг, като ще бъдете подпомагани, така че да предадете на Вашата целева група различните аспекти на многообразието.

От коя идея възникна проектът?

Промените в обществото, като например вътрешноевропейската и международна миграция, както и глобализацията, засягат и образователните системи. Те предлагат и нови възможности и предизвикателства за работещите с младежи институции и сдружения. За да могат да отговорят на тези обществени промени специалистите се нуждаят не само от специализирани знания, но и от задълбочени социални компетенции, така че да могат да насърчават многообразието и дълбокото разбиране вътре в общността.

Поради това в рамките на проект "Еразъм+" беше създаден европейски екип от експерти, които да обсъдят модули и предложения за методи за стимулиране на критичните и диференцирани перспективи по отношение идентичността и многообразието. Целта на проекта е разработката на ориентиран към практиката образователен пакет, който да задоволи онлайн и офлайн нуждите от антидискриминационни материали.

Как можете да допринесете за повече многообразие?

Не винаги е лесно съществуващото в обществото многообразие да се разглежда с подобаващо уважение без при това да се пропускат отделни измерения. Многообразието е широкообхватна и комплексна тема. То засяга всички нас, а едновременно с това ние сме отраснали с предразсъдъци и дискриминации, които формират нас и нашия живот.

Богато на методи и игрови форми начало може да ни "помогне" не само да предоставяме информация, но и да демонстрираме чувствата си относно опознаването на дискриминацията, както и да развиваме саморефлексивно поведение спрямо многообразието. Важно при това е внимателното и открито към процеса поведение при спазване на обществените дискурси.

Посредством съзнателното прилагане на настоящия материал и задълбочаването на придобитите от това ръководство знания Вие ще можете самостоятелно да планирате и провеждате квалификационни мероприятия по темата за аспектите на многообразието. В помощ ще Ви бъдат моделите и идеите. Материалите са изготвени не само на немски език, но и на български, гръцки, словенски, полски, литовски и румънски. Те са безплатно на разположение на настоящата интернет страница divedu.eduskills.plus!

Защо работим с методи?

Разбира се провеждането без методи на тренинг на компетенции и също вид метод. Съмнително е обаче дали по този начин целите ще бъдат постигнати. Дидактически разработените и изпробвани методи предоставят ясна посока и стимулират към саморефлексия. Те дефинират как може да се проведе мероприятие и водят систематично към постигане на определената цел. В ежедневието спонтанното решение може да донесе ползи, но при добра структура по време на мероприятие целите са не само по-ясни, но и по-разбираеми за участниците. Въпреки това е важно методите да не се считат за "книжка с рецепти", а под внимание да се вземат съответната група и протичащите в нея процеси, като евентуално се извършват и промени в планираната програма.

Прилагането на методите ще доведе например до това, че участниците в тренинга ще анализират не само собствените си чувства и начин на мислене, но и тези на другите участници. Методите могат да допринесат за това, не само да се предаде чута или прочетена информация, но и да се реагира по-лично или по-креативно посредством нови компетенции. Представените тук методи не трябва, разбира се, да се разглеждат като панацея, тъй като те не създават автоматично възгледи или толерантност, а помагат да разглеждаме обществото и съвместния ни живот по-сензитивно. Методите могат да стимулират по-лесното осъзнаване и изразяване на възгледи, когато за това бъде създадено защитено пространство. Игровата форма на методите не само подтиква плахите хора към говорене, но и по-гръмогласните към интензивно слушане.

Цели на тренинг на компетенции

Целите на един такъв тренинг могат да бъдат разнообразни. Важно тук е фокусирането върху различните измерения на многообразието, запознаването с методите и стимулирането на саморефлексията. Динамиката на всяка група е различна и всеки обучител трябва да определи, накъде може и иска да насочи фокуса. С цел задаване на основна посока, тук например са упоменати четири възможни цели. На фокус може да бъде и една единствена цел, но в повечето случаи възниква обединяване на няколко - в зависимост от фазата на тренинга.

Разглеждане на различни измерения на многообразието

Често поради незнание дискриминацията се противопоставя на определени теми. При група, неразполагаща с предварителни знания, трябва да се създаде основа, за да може изобщо фокусът да се насочи върху това, какво може да се включва в темата за многообразието. Предоставеното онлайн ръководство за специалисти предлага лесно и прегледно въведение в темата за многообразието, както и задълбочени знания за културното, етническо и религиозно, сексуално и полово, както и социално многообразие. При това в тази връзка се разглежда ситуацията в Европа, предоставят се интересни данни и факти, можещи да бъдат полезни при преподаването на обучителния материал. Получените знания могат да бъдат предоставяни на участниците и да се използват като основа за разглеждането им. В ръководството са поместени следните раздели:

 • Културно, етническо и религиозно многообразие
  • Миграция
  • Расизъм
 • Сексуално и полово многообразие
  • Насилието над жени
  • Сексуално многообразие
  • Полово многообразие
 • Социално многообразие
  • Разлика в заплащането на мъжете и жените
  • Бедност
  • Безработица
  • Бездомни хора

Запознаване с методи за сенсибилизация и задълбочаване

Методите, включени в сборника материали, се покриват с разработените в ръковоството теми, като могат да се използват не само в тренинг на компетенции, но и поотделно в квалификационни курсове, уъркшопове или в учебни часове. Игровата и активна форма сенсибилизира за различни нива на многообразието, а забавлението е предварително програмирано за всички възрастови групи. Опитът ни е показал, че участниците прилагат частично методите дори в собствените си семейства, тъй като те са много забавни, или изпълняват функциите на мултипликатори и интегрират методите в собственото си обкръжение, съотв. работна среда. Следната таблица предоставя поглед към подготвените и препоръчвани от нас методи, включително и насочването им към дадено ниво на многообразие. Някои от методите са така съставени, че насочват към дискриминация на множествено ниво, което от своя страна преследва интерсекционален подход.

 • Културно, етническо и религиозно многообразие
  • Бъркотия от езици
  • Барнга
  • Остров Албатрос
  • Миграция 1, 2 или 3
  • Собствената история на миграцията
  • Намери бобчето
  • Цветето на идентичността
  • The Cookie Thief
 • Сексуално и полово многообразие
  • Джендър Pay Gap
  • Островът и неговите обитатели
  • Genderbread-Person/Човекът "джендърбрет"
  • Голямата награда
  • Работа с видеоклипа "Разяснителен филм за половото и сексуално многообразие"
 • Социално многообразие
  • Филм: Какво разбират тези деца, което твоят шеф не разбира?
  • Една стъпка напред
  • Филм за бедността и предразсъдъците
  • Автобусна спирка
  • Какво си мисля - кой си ти?
  • Ново начало

Саморефлексия в собствената обществена позиция

Саморефлексията принадлежи към основите за изпълнено с респект междучовешко общуване в обществото. Тренираната саморефлексия може да помогне на хората във всички житейски ситуации, било то в качеството им на ръководители, родители, учители или други, да общуват с останалите равноправно и с уважение. В най-добрия случай саморефлексията поощрява познанията за собствените модели, блокади или мотивация. Естествено при това процесът трябва да се разбира като процес на учене и добиване на опит. Хората често смятат, че не страдат от никакви предразсъдъци. Интензивното разглеждане на тематиката и игровата форма на методите обаче стимулира по съвсем естествен начин мисловния процес и собствения мисловен модел. В този случай се касае за саморефлексия, като тук могат да се разгледат например следните въпроси:

 • Имам ли предразсъдъци спрямо начина на живот на други хора?
 • Къде се сблъсквам с неразбиране?
 • Как мога да превъзмогна този стереотипен начин на мислене?
 • Защо имам тези предразсъдъци?
 • Имал ли съм някога огрицателен опит и пренасял ли съм го върху една цяла група?

Не се опитвайте да изминете тази стъпка насила. В повечето случаи за тези аспекти автоматично става дума при оценката на придобития от метода опит. Нашият опит ни показва, че по този повод възникват оживени и поучителни демонстриращи компетенциите дискусии.

Споделяне на мисли относно опита и допирните точки с дискриминацията

Една от целите може да бъде и тази, засегнато лице да разкрие самия себе си и да говори за опита си с дискриминацията. При това е важно да се разгледат две перспективи:

 1. Къде бях дискриминиран?
 2. Къде дискриминирам аз?

Това може да доведе до обработката на преживяванията. Не само в директен разговор с други засегнати лица, но и с незасегнати от дискриминация такива. Хора, все още не изпитали дискриминация, могат да я осъзнаят, тъй като разказаната от засегнато лице ситуация представя житейската истина много по-точно, отколкото теоретичните знания или представените в новините ситуации. Тук важна роля за осъзнаването на собствения модел на поведение и мислене играе емоционалният компонент.

Сенсибилизиране на участниците

В последния раздел се разглеждат целите, които могат да се постигнат в един подобен тренинг на компетенциите. На второ място тук се поставя въпросът, как могат да бъдат постигнати тези цели. Това бива разяснено по време на мероприятието с помощта на пет взаимозависими фази.

Пристигане

Тази фаза служи не само за пристигане в помещението, в което ще се провежда мероприятието, но и за навлизане в темата. Тридесетминутно общуване преди началото на официалния тренинг намалява напрежението, а участниците могат например пиейки чаша кафе да контактуват неформално помежду си. В повечето случаи това разчупва леда и осигурява спокойно настроение още в началото на мероприятието. При навлизане в темата в началото на тренинга се касае за тематично въведение и за разграничаване на съдържанието. Това е преди всичко теоретично навлизане в темата и се припокрива с целта за разглеждане на различните измерения на многообразието и запознаване с първите методи за сенсибилизация. Тези методи служат не само за тематично въведение, а и за включване в групата и намаляване на динамиката й. Опитът е показал, че методическите игри в началото на тренинга осигуряват настроение за всички и намаляват страховете от контакта с останалите участници и темата.

Разглеждане

Във втората фаза на тренинга на компетенции се касае за разглеждането на конкретни ситуации, показващи стереотипи по отношение предразсъдъци спрямо други хора, култури, сексуални преференции и т.н. Ще можете заедно да обсъдите какво въздействие могат такива стереотипи да окажат върху всеки отделен човек, но и върху обществото. При задълбоченото обсъждане на вече познати измерения на многообразието участниците могат да достигнат до първа саморефлексия и да преразгледат стари модели на поведение. Със сигурност един или друг участник ще се сети за ситуация, в която може би е имал същите мисли, които обаче не е изследвал внимателно.

Получаване на знания

В тази фаза опитът на участниците се обвързва с обществените и научни дискурси. При това е важно да се създаде метаперспектива. Тук се включва заместването на понятия от ежедневието със специализирани такива, доказване на житейски реалности чрез статистики, предоставяне на указания за получаване на задълбочени знания.

Задълбочаване и рефлексия

По време на вглъбяването и рефлексията се прави методическа връзка с въпроса, какво общо има темата за дискриминацията с всеки един отделен участник, как феномените дискриминация и многообразие се включват както в обществото, така и в собствения професионален контекст, какви опции за действие може да има. За да се гарантира устойчивост е важно да се осигури пространство за записване на собствените познания и да се предостави на участниците например възможността да напишат писмо до самия себе си.

Перспективи и обратна връзка

В края на такова едно мероприятие трябва да се набележат перспективите и да се даде обратна връзка. Много важно е предоставянето на допълнителни материали и насоки за ползване на литература, но също и дискусията относно възможностите за по-нататъшна работа по засегнатите теми. За Вас, в качеството Ви на организатори на тренинга на компетенциите, обратната връзка от участниците може да е много ценна. Конструктивната обратна връзка може да подпомогне още по-увереното провеждане на тренинг на компетенциите.

Използване на моделите за тренинг на компетенциите

Вече имате първоначален поглед към целите и мерките за стабилизиране на тренинга. Как дневният ред и допълнителните материали могат да Ви помагат?

Програма

На платформата ще намерите възможна програма, която бихте могли да ползвате за провеждането на тренинг на компетенциите. Разбира се можете да промените дневния ред в зависимост от Вашите лични нужди. Програмата предоставя предложения за подходящи методи във връзка с разработените в ръководството измерения на многообразието.

Методи

Колкото многообразно е самото многообразие, толкова различни са и разработените методи. За да се приложи даден метод възможно най-ефикасно и смислено е важно предварително да се обмислят някои неща.

 • Какво искам да постигна с този тренинг на компетенциите?
 • Кои теми са важни за участниците?
 • Каква е вероятната динамика на групата? Има ли емоционална близост или всички са непознати един на друг?
 • С какви помещения разполагам?
 • С какви технически средства разполагам (флипчарт, мултимедия, ...)?
 • Доколко подготвен съм? Кои методи са ми трудни, при кои се чувствам сигурен?
 • На кое ниво на комуникация искам да общувам? Материално ниво, ниво на отношения, ниво на преживявания?

Ръководство

Онлайн ръководството за специалисти предлага въведение в темата за многообразието, както и задълбочени познания в областта на културното, етническо и религиозно, сексуално и полово, както и социално многообразие. При това се преследват процесите в Европа и Вие ще научите интересна информация и факти, които могат да Ви подпомагат при преподаването на материала. Получените знания могат да бъдат предадени по-нататък на участниците и да се ползват като основа за обсъждане.

Контролен лист

Контролният лист може да внесе сигурност в организацията на тренинга на компетенции, още повече, ако го провеждате за първи път самостоятелно. В листа можете да отмятате всички подготвителни и вече изпълнени стъпки. Добре организираният уъркшоп води не само до най-ефикасни резултати, но и Ви осигурява спокойствие при потапянето в евентуално новата ситуация. Когато едно мероприятие е добре подготвено, Вие можете и по-добре да се концентрирате върху участниците.

Списък на участниците

Разбира се, списък на участниците не бива да липсва. Въпреки че лесно можете да го изготвите сами, ние предлагаме окомплектован пакет, в който е включен и той. А не е ли хубаво, ако можете вече да отметнете една точка в контролния лист?

Анкета за докладите за придобит опит

Докладите за придобит опит са интересни не само за Вас като провеждащ мероприятието, но и могат да предложат интересна възможност за рекламирането му. Можете да раздадете анкетата в последния етап от тренинга и да помолите участниците да я попълнят директно. Алтернативно можете да предоставите на участниците време да попълнят анкетата по-късно, когато тренингът е вече улегнал в съзнанието им.

Оценъчни листове за обратна връзка с участниците в тренинга

Оценъчните листове към тренинга на компетенции представляват най-добрата възможност за Вас да получите реалистична обратна връзка. Дори когато по време на тренинга участниците могат да предоставят такава, някои хора се страхуват да критикуват, дори когато това би било изключително конструктивно за Вас. Поради това оценъчният лист в края на мероприятието е оптимален вариант да получите отзиви по отношение на това, какво бихте могли евентуално да подобрите следващия път. В този случай е препоръчително анкетите да се попълнят директно, тъй като тогава квотата на реалните мнения ще е значително по-висока.

Как стои въпросът с виртуалните мероприятия?

Проектът беше заплануван преди пандемията от Корона, така че материалите бяха разработени за присъствени мероприятия. Концепцията за виртуално провеждане на тренингите със сигурност ще се наложи и след пандемията, тъй като тя предлага многобройни предимства. Разбира се нашите магериали са подходящи и за такъв един формат.

Планирайте провеждането на онлайн мероприятията да протича в рамките на три часа, така че да се гарантира активното участие. Удачно е планирането на два пъти по 90 минути и една почивка. Броят на участниците не би трябвало да надвишава 30 човека. Протичането на мероприятието е подобно на това при присъствен тренинг, като фазите за пристигане и разглеждане могат да се обединят, тъй като пристигането и първото общуване между участниците е скъсено във времето. Фазите за получаване на знания, задълбочаване и рефлексия, както и за перспективите и обратната връзка се запазват.

С цел преминаване от присъствено към виртуално мероприятие можете например да трансформирате и използвате следните методи:

 • Голямата награда: Прехвърлете въпросите от модела в PowerPoint-презентация. Така те могат да се представят прегледно по време на онлайн мероприятие. Разделете участниците на групи, така че въпросите да могат да бъдат обсъдени от включените в тях лица, а по-късно и дискутирани съвместно от всички.
 • Една стъпка напред: За този метод е подходящ Scrumbl. Scrumble е безплатен софтуер, предлагащ виртуално табло за съобщения, което може да се оформя гъвкаво. Всички лица, имащи линк към него, могат да ползват карти, които да допълват, надписват и причисляват.
 • Ново начало: На интернет адрес yopad.eu е поместен безплатният колаборативен онлайн редактор "Etherpad". Всеки участник, разполагащ с линка, може да работи в тази интернет страница. Поставените задачи могат да се прехвърлят на нея, така че методът да се изпълни и онлайн. Подготвянето на Breakout-зони е необходимо за работата на участниците в малки групи.

Оценката на тренинга може също да се проведе с помощта на (безплатни) програми. Консорциумът има добър опит с използването на следните програми:

 • Oncoo e безплатна интернет страница, предлагаща разнообразни инструменти за онлайн и интерактивно изготвяне на различни методи. За свързването и съвместната работа може да се ползва всяка една среда, поддържаща интернет.
 • Mentimeter също е безплатен инструмент, с който могат да се изготвят онлайн анкети. В анкетата се влиза с код, като на въпросите може да се отговори анонимно.

Съвети и трикове

Не се притеснявайте, ако все още нямате опит с провеждането на тренинги на компетенции. Експертите от проекта са изготвили за Вас няколко съвета и трикове, които ще са Ви от помощ.

 • Личното поздравяване на участниците, което лесно може да се извърши в малки групи, създава близост и осигурява по-лесна аклиматизация.
 • При представяне на плана на протичане на мероприятието дефинирайте целите, които искате да постигнате, като едновременно с това разяснете, че всеки принос към тях е добре дошъл.
 • При планиране на тренинг на компетенциите обърнете внимание на това, че освен възрастта, полът, произходът и образованието роля могат да играят и предходният опит, както и мотивацията на групата за участие в мероприятието.
 • Обмислете тезата "Смущенията имат предимство".
 • Не се обезсърчавайте, ако при първите си опити може би сте се сблъскали с трудности. Тук се касае за процес на развитие и ще забележите, че с времето ще Ви става по-лесно да реагирате на тях.
 • В началната фаза на мероприятието отделни участници могат да бъдат несигурни и да се страхуват да не кажат нещо грешно. Окуражете ги като подчертаете, че се работи в сигурно пространство, в което човек не бива оценяван.
 • Използвайте предоставения контролен лист. Предварителната задълбочена проверка ще засили сигурността Ви относно провеждането на мероприятието.

материали и модели за тренинг на компетенциите